Monday, 30 January 2017

आश्वासित प्रगती योजना महत्वाचे GR संकलन

1) सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेसंदर्भातील मुद्दयांचे स्पष्टीकरण
2) गट ‘क’ व ‘ड’ (वर्ग -3 व 4 )मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्तीितच्या संधी उपलब्ध नसल्याने असलेली कुंठीतता घालविण्यासंबंधी योजना.
3) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत..
4) सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना एकाकी पदांना लागू करण्याबाबत (कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या लाभाची वसूली करण्यात येऊ नये याबाबत)
5) नामनिर्देशनाने नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची तत्पूर्वीची समकक्ष पदावरील नियमित सेवा कालबध्द पदोन्नती/ आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभासाठी ग्राहय धरण्याबाबत..
6) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत. (1 एप्रिल 2010)
7) सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना एकाकी पदांना लागू करण्याबाबत (5 जूलै 2010)
8) पदोन्नतीच्या संधी नसलेल्या म्हणजेच एकाकी पदांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या समुचित ग्रेड वेतनामध्ये सुधारणा करणेबाबत..
9) सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना एकाकी पदांना लागू करण्याबाबत (10 डिसेंबर 2015)
10) सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ( पहिला / दुसरा अथवा दोन्ही लाभ मंजूर केल्यानंतर प्रत्यक्ष पदोन्नती नाकारलेल्या अथवा पदोन्नतीस अपात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या लाभाची वसूली करण्यात येऊ नये याबाबत.)
11) सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (वाहनचालकाच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याबाबत)

5 comments:

 1. Ragje good job.your blog was so informativ.

  ReplyDelete
 2. Shivraj sirji thanks to motivate

  ReplyDelete
 3. कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना देय आहे का?

  ReplyDelete
 4. आश्वाशित प्रगती योजना

  ReplyDelete